Nákupní košík
0položek
Celkem: 0,- Kč
objednat

Obchod

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem a zákazníkem internetového obchodu https://www.muo.cz/obchod/.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, se sídlem Denisova 47, 711 11 Olomouc, identifikační číslo: 75079950 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové doméně https://www.muo.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky https://www.muo.cz/obchod/(dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Přístupem k webovým stránkám či jejich používáním dáváte na vědomí, že s obchodními podmínkami souhlasíte. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek prodávající zveřejňuje na tomto místě: https://www.muo.cz/shop/obchodni-podminky. Změny jsou závazné a účinné ode dne zveřejnění, není-li v obchodních podmínkách uvedeno pozdější datum. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kontaktní a identifikační údaje prodávajícího jsou:

název: Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
adresa pro doručování: Denisova 47, 711 11 Olomouc
IČ: 75079950, DIČ: CZ75079950
adresa elektronické pošty: obchod@muo.cz
telefon: +420 585 514 204, 585 514 111
IČO: 75079950, DIČ: CZ75079950
odběrné místo: Denisova 47, 711 11 Olomouc

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek prodejce, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku na zboží (dále jen Kupující).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodejce zpřístupňuje v internetovém obchodu informace o zboží určeném k prodeji. Prodejce umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Všechny ceny v e-shopu Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace, jsou uvedeny včetně DPH.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodejce akceptuje objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

K akceptaci objednávky nedojde, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží.

 

3. Storno objednávky

3a) Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat nebo změnit jen po dohodě s prodejcem a to telefonicky na čísle +420 585 514 204 nebo emailem na adresu obchod@muo.cz.

3b) Storno objednávky ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě:

 • zboží je již vyprodáno,
 • výrazným způsobem se změnila cena zboží,
 • není možné kontaktovat kupujícího (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily),
 • pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu převodem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 10 pracovních dnů. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, je oprávněn objednávku zrušit,
 • pokud si kupující nevyzvedne objednávku do 14-ti dnů u přepravce, tak bude objednávka stornována

O stornu objednávky bude kupující informován emailovou zprávou. 

 

4. Dodací podmínky

Způsoby dodání
Přepravce: Česká pošta.
Prodejce neručí za případnou ztrátu zboží způsobenou přepravní společností.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Expedice zásilek v rámci ČR

 • Zásilky expedujeme v pracovní dny formou dobírky.
 • Většina zásilek je expedována do 4 pracovních dnů. Ve výjimečných případech je zboží expedováno později a to maximálně do 10 pracovních dnů.
 • V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce si připočítává prodejce k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši aktuálního platného ceníku přepravce k datu expedice.
 • Balné si prodejce neúčtuje.

 Expedice zásilek do zahraničí

 • Neprovádíme zasílání na dobírku.
 • Vždy požadujeme platbu předem (převodem na účet).
 • V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce si připočítává prodejce k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši aktuálního platného ceníku přepravce k datu expedice dle cílové země.

 

5. Nepřevzaté zásilky

V případě, že si kupující zvolí jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". 

 

6. Způsob úhrady

Kupující může zvolit z těchto způsobů úhrady:
- dobírka,
- bankovní převod (u objednávek právnických osob a zahraničních objednávek).

6a) Dobírka
Kupující uhradí částku za zboží při převzetí balíku na poště či poštovnímu doručovateli.

6b) Bankovní převod
Faktura bude kupujícímu zaslána elektronicky, po připsání finančních prostředků na účet muzea bude zboží odesláno kupujícímu.

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 2 těchto podmínek odstoupit ve smyslu § 1829 občanského zákoníku.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, 
a) ode dne převzetí zboží,
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za zboží, které od něho přijal, a to převodem na účet.  

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce. 

 

8. Reklamace - práva z vadného plnění

Místo uplatnění reklamace:
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
Denisova 47
771 11 Olomouc
Tel.: 585 514 204
e-mail: obchod@muo.cz 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c) odstoupit od kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci a vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

9. Ochrana osobních údajů

Objednáním zboží prostřednictvím internetového formuláře, kupující souhlasí v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze zákazníků prodejce internetového obchodu.

Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy a nebudou dále zpracovávány a poskytovány třetím stranám či osobám.

Kupující si je vědom, že souhlas může kdykoliv odvolat.

Kupující pro udělení souhlasu obdržel všechny relevantní informace.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2021.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies