Karel z Lichtensteinu-Castelcorna

Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl osobností po všech stránkách přesahující nejen hranice olomoucké diecéze, ale také střední Evropy, respektive habsburské monarchie. Biskupský stolec v Olomouci obsadil po nepříznivých událostech, kdy se třicetiletou válkou poznamenaná Morava teprve hospodářsky vzpamatovávala. Za dobu svého episkopátu diecézi ekonomicky stabilizoval, modernizoval a znovu pozdvihl mezi nejbohatší instituce střední Evropy. Stal se symbolem obnovené rekatolizace na Moravě a důležitým hráčem na politické šachovnici střední Evropy. Opravil a znovu vystavěl opuštěné paláce a rozvrácená města. Od bratří Imstenraedtů zakoupil uměleckou sbírku evropského významu (Tizian, Van Dyck, del Piombo, Holbein ad.), kterou rozšiřoval nákupy i přímými objednávkami. Zaměstnal umělce, kteří s většími i menšími úspěchy plnili jeho velkorysé plány. Razil své vlastní mince a zámek v Kroměříži vybavil rozsáhlou knihovnou s množstvím vzácných knih a moderních publikací. Svému nástupci zanechal dluhy nezatíženou a ekonomicky prosperující diecézi. Dosud nebylo přikročeno k pokusu o systematické a vyčerpávající zpracování biskupových počinů. Nejen biskup sám, nýbrž celá řada z dříve opomíjených umělců různé národnosti, činných ve střední Evropě v průběhu 2. poloviny 17. století, by si zasloužila samostatnou monografii.

Osoba Karla z Liechtensteinu-Castelcorna byla prozatím zpracována soustavněji pouze z hlediska jeho stavebních počinů (PAVLÍČKOVÁ, Radmila. Sídla olomouckých biskupů:  Mecenáš a stavebník Karel z Lichtensteinu-Castelcorna 1664–1695. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0358-7). Historikové umění věnovali jinak spíše pozornost umělcům, kteří pro Karla z Lichtensteinu-Castelcorna pracovali. Barokní architekturu druhé poloviny 17. století systematicky reflektují především mj. Jiří Kroupa, Petr Fidler, Rostislav Švácha (např. FIDLER, Petr. Der Hofarchitekt Giovanni Pietro Tencalla (1629–1702) und seine Landsleute. In: Polleroß, Friedrich. Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich. Petersberg: Michael Imhof, 2004, s. 49-63. ISBN 3-937251-39-1.). Zahradní architekturu pak reflektuje mj. publikace ZATLOUKAL,Ondřej. Kroměříž - Květná zahrada 1691: Flower Garden - Kremsier 1691. Kroměříž: NPÚ, 2008. ISBN 978-80-254-9957-3).

Monografické zpracování olomouckého biskupa Karla z Liechtensteinu-Castelcorna v neposlední řadě naváže na výstavní a ediční řadu Muzea umění Olomouc, v níž již byli pojednání olomoučtí biskupové Jindřich Zdík (2009), Stanislav Pavlovský z Pavlovic (2009), František z Dietrichsteina (2008) a Theodor Kohn (2012).

Výběrová bibliografie

 • Joachim Bahlcke – ArnoStrohmeyer (Hrsg.), Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa, Berlin 2002.
 • Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.
 • Jan Dvořák, Morava – země ve třicetileté válce, in: Michal Konečný (ed.): Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, Brno 2010, s. 55–69.
 • Jan Dvořák, Vrchnostenské město v raném novověku. Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století, Brno 2013.
 • Peter Hersche, Muβe und Verschwendung. Europäische Gesellschaft und  Kultur im Barockzeitalter I-II, Freiburg-Basel-Wien 2006.
 • Ondřej Jakubec, Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby: Umělecké objednávky biskupů v letech 1553-1598, jejich význam a funkce, Olomouc 2003.
 • Ondřej Jakubec (ed.), Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579–1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku, Olomouc 2009.
 • Martin Elbel – Ondřej Jakubec –Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko I–III, Olomouc 2011.
 • Ondřej Jakubec, Modalita a konfesionalita sakrálních staveb v českých zemích 16. a počátku 17. Století, in: In Kateřina Horníčková - Michal Šroněk (edd.), In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Praha 2013. s. 49-72.
 • Ondřej Jakubec, The Baroque in Olomouc - Olomouc during the Baroque. Visual Arts and Culture of a Central-European City between 1620 and 1780. Frühneuzeit-Info XXII, č. 1–2, Wien 2011, s. 238-241.
 • Ondřej Jakubec, Město a biskupové, in:  Jindřich Schulz (ed.), Dějiny Olomouce 1, Olomouc 2009, s. 284–299.
 • Ondřej Jakubec, Katolický mecenát a konfesionalizace na předbělohorské Moravě, Studia comeniana et historica XXIX, č.1, Uherský Brod 2009, s. 144-164.
 • Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.
 • Petr Maťa – Thomas Winkelbauer (edd.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismus Paradigmas, Stuttgart 2006.
 • Eduard Maur, Urbanizace před urbanizací, in: Pavla Horská – Eduard Maur – Jiří Musil, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha – Litomyšl 2002, s. 54–120.
 • Jiří Mikulec a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.
 • Radmila Pavlíčková, Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664-1695, Olomouc 2001.
 • Radmila Pavlíčková, Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008.
 • Radmila Pavlíčková, Portrétní galerie olomouckých biskupů, in: Martin Elbel – Ondřej Jakubec (edd.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek, Olomouc 2010, s. 262-268.
 • Radmila Pavlíčková, Olomoučtí biskupové barokní éry, in: Marek Perůtka – Ondřej Jakubec (edd.), Olomoucké baroko. 3. Historie a kultura, Olomouc 2011, s. 34-42.
 • Josef Válka, Dějiny Moravy. Díl II. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996.
 • Karl Vocelka, Glanz und Untergang der höfischen Welt, Wien 2001.
Fotogalerie
Busta Karla z Lichtensteinu-Castelkorna

Anonym, Busta olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna, 1675, pískovec, AO- AMK.

Portrét Karla z Liechtensteinu-Castelcorna

Martin Antonín Lublinský (?), Portrét olomouckého biskupa Karla II. z Liechtensteinu-Castelcorna, [okolo 1680], olej, plátno, 


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016